Találkozás, kapcsolat, közösség

A szovátái kerületi Háló találkozóról két beszámoló jutott el hozzánk

Az első írás Dr. Orosz-Pál Józseftől származik.
„Ezer évet csak sikeres, tehetséges nép tud megélni, nagy erőpróbákkal, rengeteg küzdelem árán” Illyés Gyula
A szovátai hálóközösség 2008. szeptember 6-án Háló találkozót tartott a Római Katolikus Plébánia hittantermében. Mindenki kapott egy igekártyát, amelynek a fontossága a nap második felében körvonalazódott, amikor a kiscsoportos beszélgetések záró aktusaként mindenki felolvasta a rajta található bibliai idézetet.
A nap két beszámolóval kezdődött, ugyanis vendégeink voltak a budapesti és csíkszeredai Háló Iroda munkatársai: Gaga Zsuzsa, Csobot Szabolcs és Sánta Judit. Beszámoltak a Tatán megrendezett Háló táborról és a két Háló Iroda tevékenységéről.
Meghívott előadó Csont Ede Rómában tanuló áldozópap volt, aki mély gondolatokat ébresztő előadásában újabb megvilágításba helyezte ezeréves történelmünket. Előadásának címe Életünk és jövőnk Isten szeretetének - és 1000 éves történelmünknek fényében. Szó esett a szent istváni örökségről, aki egy jól szervezett és virágzó országot hagyott az utókorra. A hatalmas örökséget, az országot és nemzetünket a Szűzanyának ajánlotta. Így lettünk a világon az első nemzet és ország a Szűzanya oltalmára bízva.
1896-ban az akkori országvezetés megszervezte 1000 éves honfoglalásunk ünnepség sorozatát. A nagy ünneplésben sajnos sehol sem történt óva intő figyelmeztetés, hogy jobban kell vigyázzunk Szent István országára, mert egy negyed század múlva szétesik az ezer éves örökségünk. Nehezen képzelhető el, hogy akkor már nem voltak ilyen jellegű jelzések. Ezeket és az ehhez hasonló jellegű eseményeket figyelembe véve, aggódó bizalommal és optimizmussal kell a jövőbe tekintenünk.
A délutáni kiscsoportos tevékenységeken még közelebb kerültünk egymáshoz. Csont Ede tisztelendő úr javaslatára a tevékenységet két gondolatkör köré csoportosítottuk: - Mit jelent az ezer év a közösség szempontjából. Melyek azok a prioritások, amelyek meghatározóak voltak az ezer éves történelemben. - Mi az, ami megragadott a mai nap? Hogyan állok a lelki életemmel? Mennyire ismerem önmagamat? Melyek azok a gondolatok, amelyeket meg akarok osztani másokkal? A beszélgetések során arra a következtetésre jutottunk, hogy az elmúlt ezer év során a közösség és az egyén szempontjából is a legfontosabb a keresztény hit megtartása volt. Ahhoz, hogy az ezer éves történelem kiteljesedhessen, fontos volt a neveltetés. Nemzetünk fennmaradása szempontjából fontos volt a Szűzanya tisztelete. Nagy fontossága volt papjaink tevékenységének (Kájoni János, Domokos Kázmér, gróf Majláth Gusztáv Károly, Márton Áron, Czirják Árpád stb.). Ugyanilyen fontos a helyi plébánosok tevékenysége is. Az ezer éves történelem folyamán nagy fontossággal bír a haladó hagyományok fenntartása, ápolása, a nagy családok tisztelete és megbecsülése. Nagyon jelentős az édesanyák szerepe. Nem szabad elhanyagolni az ökumenizmus gondolatiságát sem, mert Isten szempontjából a kereszténység a leglényegesebb, nem a nemzet. Mi a kereszténységünket magyarként akarjuk megélni. A második gondolatkör elemzése során lényegesnek tartottuk kiemelni az érzelem fontosságát a saját egyéniségünk kibontakozása érdekében. Ugyanilyen fontossággal bír a reális önértékelés. Lelki életünk kiegyensúlyozottsága érdekében beszéltünk a magunk iránt érzett és a felebarátaink iránt érzett szeretetről, valamint a kettő egyensúlyáról. Azért, hogy érezzük, hogy mennyire fontos a szeretet, elolvastuk Pál apostol Korintusiakhoz írt első leveléből a Szeretet Himnuszát. Beszélgettünk még a megdicsőült Jézus gondolatiságáról, a szép szó és beszéd fontosságáról is. Életünkben hangsúlyos helye van a boldogságnak. Így felolvastuk Máté evangéliumából a nyolc boldogságról szóló részt. A kiscsoportos tevékenység záró mozzanata az volt, hogy mindenki felolvasta a nap elején kapott igekártyán levő idézetet.
A Háló találkozó szentmisével zárult, amelyet Csont Ede tisztelendő Úr celebrált.
Az egész naposra tervezett találkozó sikeresnek mondható, hiszen megjelent közel harminc szovátai Hálós. Úgy éreztük, hogy ezen a találkozón is sikerült a Hálót tovább bogoznunk. Köszönjük Kelemen Emesének és szervező társainak, hogy ilyen széppé, tartalmassá és élményekben gazdaggá tették a hétvégét.

A második beszámolót Nagy Klára küldte.
Kint hőség, de ugyanolyan szeretettől fűtött meleg bent a hittanteremben a szeptember 6-án tartott Háló találkozón. Érkeznek Budapestről, Csíkszeredából, a helybéliek és végül az előadó, Csont Ede áldozópap. Felcsendül az Urat dicsőítő ének, ima, igekártyák kiosztása és a tartalmas, hívásra serkentő beszámolók.
Először a helyi vezetők mesélnek az utóbbi tevékenységekről, átélve Isten és emberszeretetét.
Folytatva, tartalmas beszámolót hallunk a Kárpát-medencei Háló tábor élményeiről. Hála az Úrnak, hogy kétezernyolcadik évünkben is még ilyen egész magyarságot összekapcsoló tevékenységek vannak!
Az előadó kérdőíveket osztott ki, amelyek felmorzsolták eddigi életünk belső énjét, mert a sok rohanás közben tudjuk-e életünket értékelni, van-e időnk a jót a rossztól elválasztani, tudunk-e a rosszból tanulni, feltétel nélkül szeretni, észrevesszük-e, hogy szeretnek, stb. A kérdések egészséges önértékelésre figyelmeztettek.
Továbbá tudatosíthattuk, hogy közösség nélkül nincs kereszténység, tudta ezt Szent István, amikor népét felajánlotta a Szűz Anyának. Hitünk megélése és megtartása 1000 év alatt lehetetlen lett volna életünket áldozó papok, családok, meleg szívű édesanyák nélkül. Ha voltak is veszteségeink, rájöhettünk hitünk és közösségünk gyengülésére, konok, meg nem bocsátó természetünkre. Sokat segítettek és előre is vittek erős hagyományaink, melyek, ha ünnepeinket nem tennék széppé, nagy tragédia lenne.
A lelki táplálék után testünket is kielégítettük a magyarnak kijáró töltött káposztával.
Felszabadulva mindenki beszélhetett személye és közössége hitéletéről a kiscsoportos megbeszélésen. Ez idő alatt a lelkes előadónk megbeszélést és gyóntatást végzett (kinek mire volt szüksége).
A záró szentmise még nagyobb közösségnek szólt, és a szívekhez szóló prédikáció jó táplálék lesz a további életünkre.
Legyen Istennek hála e gazdag napért!


A találkozó képei megtekinthetők a Képgalériában, vagy letölthetők itt.

Kárpát-medencei programjaink

Kattints a térképre!


Tarsoly 2020. október

Támogatóink:

A 2019-es jövedelemadó civilszervezetnek felajánlható 1%-ával összesen 303318 forinttal támogatták a Hálót.

Köszönjük.

Háló Közösségi és
Kulturális Központ - S4

1052 Budapest, Semmelweis u. 4.
+36 20 351 5375, iroda&halo.hu

S4 facebook

terkep kicsi

Háló Közösségi és Kulturális Központ - S4 | Cím: 1052 Budapest, Semmelweis u. 4. | Telefon: +36 20 351 5375 | E-mail: iroda&halo.hu | Beszámolók